Post

Daisho - Empoli 2016

Piccoli ogres crescono

SAGA - seconda partita

Daisho - Egao no mura no tera